• ضربان قلب نامنظم
  • یکــــ نکتـــه مــهــم  چگونگی طی کردن مراحل بیماری کلیوی تا رسیدن به درمان آن